İbrahim Kunt – İlginç Ebced Örnekleri

İbrahim Kunt – İlginç Ebced Örnekleri

Aman lafzı senin ism-i şerîfinle müsâvîdir
Anınçün âşıkın zikri amandır Yâ Resûlellah

Aman=Muhammed=92

‘Âlem – Fânî=141

‘Araku’n-nisâ=Kârûre= 512

A’yân-ı dost = Eşrâf=582

Âb-ı zemzem-Kâ‘be=97

Adüv=Acz=80

Âh=Bed= 6

Ali=Nemek= 110

Âteş – Şerâr=701

Âteş – Şitâ=701

Bâzende = Hindî=69

Bed-mizâc = zenne=57

Behâyim = Yâve-gû=58

Bir=Muhammed Ali=202

Bû-Cehl – Ebû Leheb=46

Cevr – Âzâr=209

Dervîş=Şükr=520

Devâ – Tıb=11

Dîvâne-Gönül=76

Dost – Aşk=470

Gül – Mey=50

Gül-i Muhammedî = Evlâd-ı Alî=152

Hak Teâlâ = Hâcet revâ=619

Hesâb – Sehv=71

Hevâ=Vâh=12

Hubb-i Muhammed – Îmân102

Hvâb – Râhat=609

İbâdet – ‘İzzet=477

İkbâl – Lâ-bekâ=134

İlâhî = Ebedü’l-âbâd=46

İlm = Amel = Sa’y140

Karîb – Rakîb=312

Konya=Semâ=171

Ma’şûk= Mihr-i Nigâr=516

Mahbûb – Nâz58

Mahbûb = Dilâvîz=58

Mîzân=Hak= 108

Muhammed=Mevlevi=92

Nûh – Nâcî=64

Nûr – Nehâr = 256

Rûmiye-Şûmiye= Seylâb-ı havâdis = 623

Sa‘y – ‘İlm = 140

Sabah – Mesâ = 101

Sâhib-i zamân = Âlem penâh 199

Seyf – Sultân=150

Sinân=Ef’î=161

Sirâc – Pervâne=264

Sulh – Nizâ‘-Mevlâna=128

Şeb-i hicr = Mâtemkede = 510

Şeytân=Kıtâ’u’t-tarîk=520

Şeytân-ı racîm=teberrâyî=623

Şi‘r – Şîrîn570

Şu’arâ=Şûrîde-ahvâl=571

Tevbe – Peşîmânî=413

Tevfîk-i Îzedî = Kâfi’l-mühimmât=628

Vâhid = Vücûd=19

Yusuf = Hüsn-i ezel=156

Zecr=Harb=210

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>