Osman Bayraktar –  Yedi İklim

Osman Bayraktar –  Yedi İklim

Birlik olmak; birlikte olmak; birlikte olgunlaşmak.

Yedi İklim’in varoluş amacını her­halde en güzel yukarıdaki cümle açıklıyor diye düşündüm. Sürekli yenilenen, devingen bir içerik tanımı.

Farklı da olabilirdi, ama böyle oldu. Aldığımız eğitim, eklendiğimiz gelenek bir arada olarak olgunlaşmayı öğretti bize. Sanat gibi bireysel yeteneğin öne geçtiği, insanın bu yeteneğiy­le varoluşunu kanıtlamaya çalıştığı bir ortamda öyle kolay bir birliktelik değildir bu.

İnsanlar niye katılır bir dergiye? Birinci etken yazmak tutkusu elbette. Yeteneğin kendini orta­ya koyma arzusu, bir arayış sürecidir de. Kendini değiştirmeden, özgün ve özgür kalarak var ola­bileceği bir ortam arayışı.

Arayış sadece teknik düzeyde ise, artık profes­yonel yazarlık okulları var şimdilerde. Doğrudur; genç yazar, yeteneğini nasıl parlatacağını öğre­nir bu ortamlarda. Düzgün cümleler; plastik ku­sursuzluk. Koyu bir yalnızlıktır gerisi. Daha iyim­ser olasılıkla kendi yeteneğinin sınırlarına hap­solmak.

Bir dergiye katılmak tercihi ise bir topluluğa ka­tılmaktır. Birlik olmaya, birlikte olmaya, birlik­te olgunlaşmaya. Doğrudur; profesyonel bir yazarlık okulunda olduğu kadar biçimsel katkı yoktur burada. “Nasıl”ından çok “niçin” üzerinde konuşulur bu ortamlarda. Niçin yazdığınızın ce­vabını bulmuşsanız, nasıl yazacağınızı keşfeder­siniz. Paylaşarak, konuşarak derinleşirsiniz. Orta­ma eklemlenir, ortamı zenginleştirirsiniz. Sürekli yenilenen bir devingenlik içinde.

Birkaç şeyi iyi biliyoruz: eklendiğimiz/kavrama­ ya çalıştığımız geleneğin niteliği, gitmek istedi­ğimiz yolun ufku.

Gelenekten kastımız bir birikimdir; düşünme bi­çimi, hayata bakış ve yorumlama yeteneği. Var olanı özümseme; saygıyla; dondurmadan. Za­manı bir bütün kabul ederek, geçmişin biriki­miyle ânı kavrama, daha çok da geleceğe bakış.

Konuşarak derinleşmek. Kavrayışları, düşünüşle­ri, sezgileri birbirine ekleyerek. Belki çağrışımlar­la. Uzlaşmayı arzu ederek; bazı kereler aynı var­sayımlardan hareketle çok ayrı kanaatlere ulaşa­rak. Sonraki günlerde ayrı kanaatlerin bir bere­ket olarak ortaya çıkması.

Konuşmak, anlamlı, yüreklendirici, doğurgan konuşmalar üretmek, sanıldığından daha zor­dur. Soru sorma cesareti, dinleme sabrı, aykırı­lıklara tahammül: olgunlaştırıcı bereket bura­dan doğuyor.

Bazen yazı ile hiç ilgisi olamayan konuların gün­demi doldurması.

Yazı ile ilgili olmayan konu var mı gerçekten?

Başlığının altında, edebiyattan başka, “mede­niyet, kültür, sanat” tanımlamaları yer alsa da Yedi İklim ağırlıklı olarak bir edebiyat dergisi. Ya­zarlarının Türk edebiyatına kattıkları eserleri­nin dökümü çıkarıldığında bu nitelik çok belir­gin. Yaşayan edebiyatın birçok alanında Yedi İk­lim çıkışlı yazarların varlığını tespit etmek müm­kün. Bir zaaf olarak mı almalı bu yaygınlaşmayı bir zenginlik olarak mı? Her ikisi de söylenebilir. Belki ağacı gölgesi herkesi altında alacak kadar hızlı büyümüyor. Ama herhalde en doğru sapta­yım, dergi ortamının keşfedici, yetiştirici, ön açı­cı dinamizmi.

Dinamizm ve yenilenme için dergi ortamındaki yaş farkı, daha doğrusu yaş ortalaması kritiktir. Yaş ortalamasının azaldığı dönemler ya bir dur­gunluk; coşkusuz bir estetik ya da her an çığırın­dan çıkmaya hazır yüksek bir hareketlilik olarak belirginleşir.

Yedi İklim’in yaşını belirgin kılan da bu hareket­liliktir. Hareketlilik, bir gençlik ya da daha doğru bir ifade ile bir dinçlik iksiridir.

Bu bağlamda Yedi İklim’deki bayan yazar ağırlı­ğını da özellikle kaydetmek gerekir.

Dergi bir ekip işidir. Ancak bütün hareketler­de olduğu gibi sorumluluğu üstlenen, son sözü söyleme kudretine sahip birisi yoksa eylem yü­rümüyor. Ürünlerle görünür hale gelse de, bir dergiyi asıl var eden, anlamlı kılan ilişkilerdir. İbda ve öğrenmenin niteliği, ilişkilerin niteliği­ne bağlıdır.

Yedi İklim’de ilişkileri kolaylaştıran, dolayısıyla eylemi mümkün kılan Ali Haydar Haksal’dır.

Yedi İklim ortamı için vurgulanmazsa eksik ka­lan, Ali Haydar Haksal’ın kütüphanesinin varlığı­dır. İnsanlarla kitapların, zorunlu olarak ziyade­siyle iç içe olduğu bir ilişki biçimi. Çaylar dört bir yanı kitaplarla kaplı ortamda içilir.

Sohbetler burada demlenir.

Kimisi şiir olarak geri döner bu sohbetlerin, ki­misi öykü, kimisi deneme olarak.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>